Zoeken
stuur door naar een bekende

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Rehoboth tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Urk. De Vereniging is opgericht op 29 juli 1925

HET ONDERWIJS EN DE SCHOLEN

Artikel 1
Het onderwijs in de scholen van de vereniging zal in alle opzichten in overeenstemming moeten zijn met het gestelde in artikel 2 van de statuten van de vereniging en de Identiteitsnotitie.

Artikel 2
Het bestuur benoemt de leden van de algemene directie en de schooldirecteuren en voert de daartoe vastgestelde sollicitatieprocedure uit, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bepaald is in het reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dan wel het reglement van de medezeggenschapsraad van de betreffende school.

Artikel 3
De toelating van leerlingen tot de scholen geschiedt aan de hand van de Wet op het primair onderwijs en het door het bestuur vastgestelde toelatingsbeleid. Dit toelatingsbeleid wordt vóór vaststelling of wijziging ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

HET BESTUUR

Artikel 4
1. Het schoolbestuur vergadert ten minste zesmaal per jaar.
2. De bestuursfuncties als bedoeld in artikel 7, zevende lid van de statuten, worden jaarlijks in de eerste vergadering na de bestuursverkiezing verdeeld.

Artikel 5
De voorzitter opent, leidt en sluit de vergaderingen. Hij geeft leiding aan de bestuursleden. Hij is belast met de handhaving van de statuten en dit reglement. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de waarnemend voorzitter in al diens rechten en verplichtingen. Bij afwezigheid van beiden, treedt het oudste bestuurslid, mits niet tevens secretaris of penningmeester, op als voorzitter.

Artikel 6
1. De secretaris draagt zorg voor het opmaken, bijhouden en bewaren van de notulen van de bestuursvergaderingen, en voor de inrichting en opslag van het archief van de vereniging.
2. Tijdens de ledenvergadering brengt hij verslag uit over de bestuurswerkzaamheden en het toezicht door het bestuur op het handelen van de algemene directie tijdens het afgelopen kalenderjaar, zoals bedoeld in artikel 8, vijfde lid, onder e. van de statuten.

Artikel 7
1. De penningmeester is verantwoordelijk voor het juiste beheer van gelden, waardepapieren en kapitaalgoederen.
2. Hij ziet toe op een goede administratie, tijdige inning en betaling van gelden en bewaking van de begroting.
3. Hij mandateert onder bepaalde voorwaarden het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden aan de staffunctionaris.
4. Tijdens de ledenvergadering brengt hij verslag uit van rekening en verantwoording over het afgelopen kalenderjaar, zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid van de statuten.

DE BOUW- EN ONDERHOUDSCOMMISSIE

Artikel 8
1. Het schoolbestuur laat zich bijstaan door een Bouw- en Onderhoudscommissie.
2. De leden van de commissie worden benoemd door het bestuur na voordracht door de commissie.
3. De commissie bestaat uit minimaal drie personen die een bepaalde expertise met zich mee brengen: electro-, installatie- of bouwtechnisch. Het lid van de algemene directie met de portefeuille huisvesting en materieel is voorzitter en heeft een coördinerende rol in de commissie. Hij mandateert onder bepaalde voorwaarden het uitvoeren van voornoemde taken aan de staffunctionaris. De voorzitter van de commissie geeft vier keer per jaar in de bestuursvergadering een toelichting op de vorderingen in de uitvoering van de werkzaamheden van de commissie.
4. De commissie vergadert ten minste zesmaal per jaar.
5. De taak van de commissie omvat:
a.  het opstellen van een jaarlijks plan van uit te voeren zaken die te maken hebben met de (ver-)bouw van en het onderhoud aan scholen;
b.  controle op bouw van scholen en andere infrastructurele zaken, alsmede het bewaken en controleren van het nodige onderhoud aan gebouwen, terreinen en overige materiële zaken;
c.  het opstellen van een jaarverslag waarin verantwoording wordt gedaan van het gevoerde beleid en de gedane uitgaven. 
6. Na toestemming van de algemene directie is de commissie bevoegd de werkzaamheden die voortvloeien uit het in het vorige lid onder a. bedoelde plan uit te voeren. Niet in het plan voorkomende zaken van meer dan € 2.500 kunnen pas na toestemming van het bestuur worden uitgevoerd, tenzij in geval van calamiteiten uitstel niet mogelijk is. In dat geval wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering door de algemene directie verantwoording afgelegd. 

CONTRIBUTIE

Artikel 9
De leden van de vereniging zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd. Het bedrag wordt vastgesteld door de ledenvergadering en bedraagt € (..). 

SLOTBEPALING 

Artikel 10
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Van deze beslissing staat beroep open bij de eerstvolgende ledenvergadering.

Aldus vastgesteld tijdens de ledenvergadering gehouden op 20 september 2011 te Urk.