Zoeken
stuur door naar een bekende

Statuten

De statuten worden momenteel herzien. Na wettelijke goedkeuring worden de nieuwe statuten op de site geplaatst.

Statuten

NAAM, ZETEL, DUUR, DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 1.

1.De vereniging draagt de naam “VERENIGING REHOBOTH TOT STICHTING EN INSTANDHOUDING VAN SCHOLEN MET DE BIJBEL TE URK”.
2.De vereniging is gevestigd te Urk en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.De vereniging stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel, voor basis onderwijs.
4.De vereniging tracht dit doel te verwerkelijken langs wettige weg, door het houden van vergaderingen, het bijeenbrengen van gelden, zoeken van samenwerking in hetgeen behoort tot de plaatselijke, regionale en algemene belangen van het Christelijk onderwijs en door aanwending van alle andere wettige middelen die voor de verwezenlijking van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
5.De vereniging beoogt niet het maken van winst.

GRONDSLAG.

Artikel 2.

De vereniging vindt haar grondslag in de Bijbel als Gods Woord, naar de verklaring daarvan gegeven in de drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de zevenendertig geloofsartikelen en de canones van Dordrecht.

LEDEN.

Artikel 3.

1.Leden van de vereniging zijn de gezinshoofden en alleenstaande meerderjarigen die:
1.een verklaring hebben ondertekend, waarmee zij instemming betuigen met de grondslag zoals die in artikel 2 is verwoord;
2.door het bestuur als lid zijn toegelaten;
3.bereid zijn tot betaling van contributie, bij Huishoudelijk reglement vastgesteld.
4.Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk.
5.Indien een lid binnen dertig dagen na zijn aanmelding, van het bestuur geen bericht heeft ontvangen dat hij als lid wordt geweigerd, wordt hij geacht als lid te zijn aangenomen.
6.Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing tot weigering te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep gaan bij de ledenvergadering. Deze doet in de eerstvolgende vergadering uitspraak. De ledenvergadering is niet verplicht een beslissing te nemen in een vergadering die binnen veertien dagen na de indiening van het beroep wordt gehouden. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid.

7.Het lidmaatschap eindigt:
1.door overlijden;
2.door opzegging;
3.door ontzetting.
4.Opzegging door een lid gaat in op de eerste dag van de maand, volgende op die van de opzegging.
5.Opzegging door het bestuur namens de vereniging geschiedt met een opzegtermijn van vier weken.

Deze opzegging is mogelijk:
1.wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten in de statuten voor het lidmaatschap gesteld;
2.wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
3.wanneer het lid in leer of leven kennelijk in strijd komt met de grondslag of het doel der vereniging, zoals in de statuten omschreven. De opzegging geschiedt schriftelijk met redenen omkleed.

4.Ontzetting van het lidmaatschap kan slechts door het bestuur worden uitgesproken indien:
1.het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging;
2.het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
3.Van een besluit tot ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld. Binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving, kan belanghebbende schriftelijk in beroep komen bij de ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid als zodanig geschorst.

BESTUUR.

Artikel 4.

1.Het bestuur van de vereniging bestaat uit zes personen, zijnde belijdende leden van hun kerk, verkozen door de ledenvergadering uit een door het bestuur opgemaakte voordracht. De voordracht bevat voor elke vacature een dubbeltal, behalve als een bestuurslid zich herkiesbaar stelt. In dat geval is enkelvoudige kandidaatstelling toegestaan. Aanvulling van de door het bestuur gedane voordracht is mogelijk indien tenminste twintig leden van de vereniging dit wensen. Zij dienen zulks schriftelijk te doen, tenminste zeven dagen voor de te houden ledenvergadering, bij de secretaris der vereniging.
2.De bestuursleden worden benoemd voor een periode van zes jaar en zijn in geval van aftreden terstond herkiesbaar. In een tussentijdse vacature wordt, in de eerste ledenvergadering na het ontstaan ervan, voorzien. Een tussentijds gekozene treedt in de volgorde van aftreding in de plaats van degene die hij vervangt.
3.Een bestuurslid kan door de ledenvergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een zodanig besluit kan slechts worden genomen in een vergadering waarin minstens de helft van het aantal leden aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken, doch niet binnen zeven dagen, een tweede ledenvergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige leden terzake een rechtsgeldig besluit kan nemen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
4.Personen in dienst van de vereniging zijn uitgesloten van het bestuurslidmaatschap.
5.Het bestuurslidmaatschap eindigt zodra de leeftijd van vijfenzestig (65) jaar is bereikt.
6.Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen, alsmede voor ieder hunner een plaatsvervanger. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen beslissen. Een dergelijk besluit dient in de eerst volgende bestuursvergadering te worden bekrachtigd.
7.Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien ter vergadering tenminste tweederde deel van het zittend aantal leden aanwezig is.
8.Binnen het bestuur wordt over zaken mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Blanco stemmen tellen niet mee.
9.Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.
10.Bij staken van stemmen over zaken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Artikel 5.

1.Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2.De voorzitter en de secretaris, of bij ontstentenis hun plaatsvervangers, vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte, mits ter uitvoering van door het bestuur of de ledenvergadering wettig genomen besluiten.
3.Het bestuur is belast met het beheren van de scholen der vereniging. Het benoemt, schorst en ontslaat het personeel. Alvorens tot benoeming van een lid van het onderwijzend personeel over te gaan, zal het bestuur zekerheid moeten hebben dat de betrokkene instemt met de grondslag en het doel der vereniging zoals die zijn uitgedrukt in de artikelen 1 en 2 van deze statuten.

Artikel 6.

Het bestuur is, onder verantwoordelijkheid van de ledenvergadering, bevoegd tot alle daden van beheer ten aanzien van de bezittingen der vereniging, met dien verstande evenwel dat het de machtiging van de ledenvergadering behoeft in de volgende gevallen:
1.het kopen, vervreemden of beheren van onroerende zaken;
2.het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich ter zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
3.het aangaan van geldleningen ten bedrage van meer dan eenhonderdduizend euro (€ 100.000,00);
4.de overdracht van een of meer onder het bevoegd gezag van de vereniging ressorterende scholen aan een andere rechtspersoon;
5.een juridische fusie waarbij de vereniging is betrokken.

LEDENVERGADERING.

Artikel 7.

1.Jaarlijks vóór één juli wordt een ledenvergadering gehouden waarin de periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden en door het bestuur, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar samenvallende met het kalenderjaar, wordt afgelegd. Deze verantwoording dient vergezeld te gaan van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek.
2.Het bestuur kan een ledenvergadering beleggen, telkens wanneer het dit nodig acht. Het bestuur is tot het beleggen van zulk een vergadering verplicht indien tenminste dertig leden daartoe schriftelijk verzoeken. In dit geval dient binnen vier weken tot bijeenroeping van een ledenvergadering te worden overgegaan. Wanneer het bestuur niet binnen vier weken aan zulk een verzoek gevolg geeft, zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot het bijeenroepen van een ledenvergadering, die zonodig zelf in de leiding voorziet.
3.Een ledenvergadering moet tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk worden aangekondigd, met vermelding van tijd, plaats en agenda der vergadering.

STEMMING.

Artikel 8.

Bij stemmingen in de ledenvergadering gelden de volgende bepalingen:

1.Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd tenzij de ledenvergadering anders besluit. Blanco stemmen tellen niet mee. Ieder lid heeft één stem.
2.Wordt bij een verkiezing bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan volgt een tweede stemming. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de tweede stemming gelijkelijk het hoogste stemmental op zich verenigden of, indien het hoogste stemmental niet gelijkelijk verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen die bij de tweede stemming de hoogste twee aantallen stemmen verwierven. Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald dan wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen gelijkelijk verkregen door twee of meer personen, dan wordt van hen de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.
3.Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 9.

1.De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met deze statuten. De bepalingen in het huishoudelijk reglement mogen evenmin in strijd zijn met de wet.
2.In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 10.

1.Onverminderd het bepaalde in lid 3 en in artikel 11, is wijziging van deze statuten mogelijk bij besluit van de ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden vastgesteld. De termijn voor het oproepen tot zodanige vergadering, moet tenminste veertien dagen bedragen.
2.Tenminste vijf dagen voor de in lid l bedoelde vergadering zullen de voorgestelde wijzigingen voor de leden ter inzage liggen op een daartoe geschikte plaats dan wel op andere deugdelijke wijze worden bekend gemaakt.
3.Behoudens het bepaalde in artikel 11, kan tot wijziging van de statuten worden besloten op voorstel van het bestuur of van tenminste dertig leden, met een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde dat tenminste tweederde deel van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
4.Is het vereiste aantal leden niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen veertien dagen na de eerste vergadering, doch niet korter dan zeven dagen daarna, een tweede ledenvergadering gehouden welke, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, het voorstel tot statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van tenminste tweederde deel der uitgebrachte geldige stemmen.
5.De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van de Kamer van Koophandel.

Artikel 11.

De artikelen 2 en 11 zijn onveranderlijk.

ONTBINDING.

Artikel 12.

1.Ontbinding der vereniging is mogelijk bij besluit van de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur of van tenminste dertig leden, met een stemmenmeerderheid, tenminste gelijk aan tweederde deel van het aantal leden der vereniging.
2.Het bepaalde in artikel 10 lid 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing, tenzij alle leden op de ledenvergadering aanwezig het besluit met algemene stemmen nemen.
3.Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4.Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor doeleinden die het meest met het doel der vereniging overeenstemmen en door de ledenvergadering zal worden bepaald. 

[naar boven]